آخرین تحلیل‌ها
تحلیل تکنیکال نماد فاذر
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد فاذر

| 10:00

تحلیل تکنیکال سهم فاذر

0 | 1
تحلیل  نماد انرژی 3
تحلیل بورس

تحلیل نماد انرژی 3

| 10:30

تحلیل نماد انرژی 3 نشان می‌دهد انرژی پیشرفت 200 الی 300 درصدی خود را شروع کرده است

4 | 4
تحلیل تکنیکال نماد حتوکا
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد حتوکا

| 12:00

تحلیل تکنیکال سهم حتوکا

0 | 3
تحلیل تکنیکال نماد کبافق
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد کبافق

| 16:30

تحلیل تکنیکال سهم کبافق

0 | 1
تحلیل تکنیکال چکاپا
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال چکاپا

| 19:00

تحلیل تکنیکال نماد چکاپا نشان می‌دهد که این تایم فریم هفتگی تروبک خود را به سطح کانال افقی به اتمام رسانیده است

0 | 2
تحلیل تکنیکال نماد کگل
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد کگل

| 11:00

تحلیل تکنیکال شرکت گل گهر سیرجان

1 | 3
تحلیل نماد داوه
تحلیل بورس

تحلیل نماد داوه

| 09:30

قیمت هدف مطابق الگوی هارمونیک برای نماد داوه 5069 ریال پیشبینی می‌شود.

2 | 3
تحلیل تکنیکال نماد شکربن
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد شکربن

| 12:00

تحلیل سهم شرکت کربن ایران

0 | 2
تحلیل تکنیکال نماد کنور
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد کنور

| 13:00

یکی از نکات مهم در تحلیل سهام، بررسی مقاومت ها و حمایت ها می باشد.

0 | 2
تحلیل شاخص دارو
تحلیل بورس

تحلیل شاخص دارو

| 12:00

تحلیل شاخص دارو

0 | 2
تحلیل تکنیکال نماد فولاد
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد فولاد

| 10:00

در تحلیل تکنیکال سهم فولاد، همان طور که در شکل مشخص است، به ناحیه مقاومتی برخورد کرده ایم.

0 | 2
تحلیل نماد سرود
تحلیل بورس

تحلیل نماد سرود

| 11:20

تحلیلی تکنیکال نماد سرود محدوده قیمتی 3281 ریال الی 3689 پیش بینی می‌نماید.

0 | 2
تحلیل نماد ونفت
تحلیل بورس

تحلیل نماد ونفت

| 08:30

نماد ونفت در یک کانال قیمت در حال نوسان است.

0 | 2