تحلیل تکنیکال نماد کسرا
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد کسرا

| 20:00 | 3

همان طور که در تحلیل سهام، نماد کسرا را پیشتر بررسی نمودیم،کسرا سطح بسیار مهمی را ترک کرده است. با توجه به تحلیل تکنیکال پس از شکست یک سطح مهم شاهد تروبک به این سطح خواهیم بود. هدف بعدی 1200 تومان برای این سطح پیش بینی می گردد.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

دیدگاه‌ها