<span class='far fa-lightbulb color-default'></span> طرح کسب و کار
کسب و کار من

طرح کسب و کار

| 17:00 | 2

یک طرح کسب وکار سندی است که اهداف عملیاتی و مالی یک کسب و کار را خلاصه می کند و حاوی برنامه ها و بودجه‌های دقیق است که نشان می دهد چگونه اهداف محقق می شوند. برای هرکسی که یک کسب و کار را شروع کند، یکی از قدم های اساسی است.
یک طرح کسب وکار همچنین یک نقشه راه است که مسیرهایی را فراهم می‌کند تا یک کسب وکار بتواند آینده خود را برنامه ریزی کند و به جلوگیری از ایجاد دست اندازه در جاده کمک می‌کند. زمانی که شما صرف تهیه دقیق از برنامه کاری خود و به روز کردن آن می‌کنید، سرمایه گذاری خواهد بود که در درازمدت سود سهام بزرگی را بازپرداخت می‌کند.


برنامه کاری شما باید مطابق با دستورالعمل‌های پذیرفته شده در مورد فرم و محتوا باشد. هر بخش باید شامل عناصر خاص باشد و به سؤالات مربوطه بپردازد که افرادی که طرح شما را می خوانند به احتمال زیاد از آ‌نها سؤال می کنند. طرح کسب و کار می تواند به  صورت یک صفحه ای باشد یا چند صفحه ای.  به طور کلی، یک طرح کسب و کار دارای مؤلفه های زیر است:


1-    خلاصه اجرایی
2-    شرح کسب وکار
3-    مطالعات و تحلیل بازار
4-    طرح بازاریابی
5-    برنامه مدیریتی
6-    برنامه عملیاتی
7-    طرح مالی
 

بیشتر بدانیم:

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها