<span class='far fa-lightbulb color-default'></span> بررسی شاخص سهولت کسب و کار در سال 2019
کسب و کار من

بررسی شاخص سهولت کسب و کار در سال 2019

| 17:20 | 2

    از سال 2003 بانک جهانی هرساله گزارشی تحت عنوان Doing Business منتشر می کند که در آن به سهولت راه اندازی کسب و کار در کشورهای مختلف می پردازد و آن ها را رتبه بندی می کند. 10 معیار که جهت رتبه بندی کشورها توسط بانک جهانی مورد استفاده قرار می گیرد به قرار زیر است:
-راه اندازی یک کسب و کار
-مجوزهای ساخت و ساز
-دریافت انشعاب برق
-ثبت دارایی ها
-دریافت اعتبارات مالی
-حمایت از سرمایه گذاران کوچک
-پرداخت مالیات
-تجارت برون مرزی
-پشتوانه حقوقی قراردادها
-فرآیند حل و فصل ورشکستگی
    با توجه به این معیار ها کشورهای نیوزلند، سنگاپور و هنگ کنگ به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفته اند. ایران نیز در این گزارش رتبه 127 ام را دارد. کشورهای عربستان، اردن، توگو، بحرین، تاجیکستان، پاکستان، کویت، چین، هند و نیجریه نیز جز کشورهای دارای بهبود قابل توجهی در زمینه راه اندازی کسب و کار می باشند. برای تهیه این گزارش در دسامبر 2018 پرسشنامه ای توسط کارشناسان تهیه می شود. از اواسط فوریه تا اواخر آگوست 2019 پرسشنامه ها توزیع می شود و افراد تیم جهت جمع آوری داده ها تقریبا به 40 کشور مسافرت می کنند. همچنین برای سایرکشورها  از روش های دیگر (Conference Call، Video Conference،in-person meeting) داده ها را جمع آوری می کنند. پس از جمع آوری داده ها، اعضای تیم Doing Business آن ها را مطالعه و آنالیز کرده و در نهایت در اکتبر 2019 این گزارش منتشر می شود.  
    در ارتباط با این گزارش باید به این نکته نیز توجه کنیم که در ارتباط با ارزیابی فضای کسب و کار در هر کشور توجه به فضای آن کشور و همین طور روند وضعیت کسب و کار بسیار مهم تر از در نظر گرفتن یک گزارش است. 
 

منبع: Doing Business

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها