نحوه محاسبه ارزش حق تقدم
برای فردا

نحوه محاسبه ارزش حق تقدم

| 22:30 | 3

این روز ها خبرهای زیادی در خصوص افزایش سرمایه شرکت ها مطرح شده و سبب افزایش میزان ورود به  سرمایه گذاری در برخی نماد ها شده است . افزایش سرمایه ها میتواند از به چند صورت مختلف اجرایی گردد:

  • افزایش سرمایه از محل سود انباشته ( مطالبات حال شده )

  • افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

  • افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهام دار ( حق تقدم )

در این مقاله به نحوه ارزش گذاری افزایش سرمایه از محل حق تقدم خواهیم پرداخت. در این نوع افزایش سرمایه شرکت به سهامداران حق تقدم جهت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت را اعطا میکند و سهامدار برای شرکت در این نوع افزایش سرمایه و دریافت سهام جدید لازم است مبلغ اسمی هر سهم ( 100 تومان به ازای هر سهم ) را به شرکت پرداخت نماید.

قیمت تئوری سهام از فرمول زیر قابل محاسبه خواهد بود:

قیمت تئوری = قیمت قبل از افزایش + (درصد افزایش سرمایه * 100 تومان / (1+درصد افزایش سرمایه))

در این حالت سهامداران به ازای هر سهم به اندازه درصد افزایش سرمایه حق تقدم دریافت میکنند مثلا در افزایش سرمایه 100 % به ازای هر سهم یک حق تقدم و در افزایش سرمایه 50% به ازای هر دو سهم یک حق تقدم دریافت می شود. بنابراین تفاوت حق تقدم و سهام در این است که برای تبدیل حق تقدم به سهام لازم است مبلغ اسمی هر سهم 100 تومانی پرداخت شود و قیمت سهم پس از برگزاری مجمع افزایش سرمایه رابطه زیر را دارد:

قیمت حق تقدم = قیمت سهام پس از مجمع – مبلغ اسمی ( 100 تومان)

با توجه به هر دو فرمول ارائه شده میتوان قیمت هر حق تقدم را به صورت زیر محاسبه نمود:

قیمت حق تقدم = (قیمت سهم قبل از مجمع – 100 تومان )/ (1+درصد افزایش سرمایه)

برای مثال اگر قیمت سهمی قبل از مجمع 300 تومان باشد و شرکت 50 درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی داشته باشد اولا سهامدار به ازای هر دو سهم یک حق تقدم دریافت میکند ثانیا ارزش حق تقدم برابر است با :

ارزش حق تقدم = (100-300)/(1+0.5)=133.3 تومان

 

در نظر داشته باشید که ارزش سهم پس از برگزاری مجمع برابر 233.3 تومان بوده و اختلاف آن با ارزش حق تقدم همان 100 تومان خواهد بود.

در مقالات بعدی به بررسی ارزش گذاری سهام پس از افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و سود نقدی خواهیم پرداخت.

 

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها