​​​​​​​بازده سرمایه گذاری
برای فردا

​​​​​​​بازده سرمایه گذاری

| 18:00 | 2

در پست های قبل راجع به ریسک سرمایه گذاری مطالبی عنوان کردیم. در این پست به مفهموم بازده می پردازیم. نسبت سود حاصل از سرمایه گذاری به میزان سرمایه اولیه را بازده می گویند. به عنوان مثال اگر بازده یک سرمایه گذاری 40 درصد باشد، به آن معنی است که سودی برابر 40 درصد سرمایه اولیه در پایان دوره سرمایه گذاری برای سرمایه گذار کسب می شود. در سال مالی به ازای هر سهم DPS، افزایش قیمت سهم در پایان دوره سرمایه گذاری نسبت به قیمت خرید (P2-P1) و عواید ناشی از افزایش سرمایه از محل حق تقدم و سهام جایزه در محاسبه بازده توسط سرمایه گذار باید لحاظ شود یعنی:

بازده =(سود تقسیمی+افزایش قیمت سهم+عواید ناشی از افزایش سرمایه)/ قمیت خریداری شده

یکی از مباحث مهم در سرمایه گذاری، بررسی رابطه بین ریسک و بازده در یک بازار مالی است. به طور بدیهی افزایش بازده، مستلزم قبول ریسک بالاتر است. 
یکی از روش در محاسبه بازده سرمایه گذاری و ریسک آن استفاده از اطلاعات سال‌های گذشته است. اگر میزان بازده سرمایه گذاری در سالیان متوالی مشخص باشد، میزان متوسط بازده (میانگین بازده) می تواند به عنوان معیاری از بازده تاریخی درنظر گرفته شود. همچنین انحراف معیار بازده از مقدار میانگین در سالیان مختلف، ریسک سرمایه گذاری را مشخص می کند. به عنوان مثال بازده یک سرمایه گذاری در 4 سال متوالی به ترتیب 20%، 15%، 30% و 10% است. طبق تعریف میزان بازده متوسط  این سرمایه گذاری 18.75% و ریسک آن که از طریق محاسبه انحراف معیار بدست می آید 7.4% است. به بیان ساده تر این سرمایه گذاری می‌تواند 7.4%±18.75% برای یک سرمایه گذار عایدی داشته باشد.
محاسبات متوسط بازده تاریخی و انحراف معیار می‌تواند دیدکلی از بازده سرمایه گذاری به وجود آورد و از آن جا که همیشه نمی‌توان باتوجه به گذشته آینده را پیش بینی کرد، این محاسبات نیازمند اطلاعات و بررسی بیشتر است.
 

مقالات مرتبط:

 

برچسب‌ها: ریسک

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها