آخرین تحلیل‌ها
تحلیل تکنیکال نماد فاذر
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد فاذر

| 16:30

تحلیل تکنیکال نماد فاذر

0 | 1
تحلیل تکنیکال نماد زشریف
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد زشریف

| 16:30

تحلیل تکنیکال نماد زشریف

0 | 2
تحلیل تکنیکال نماد چکاوه
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد چکاوه

| 14:40

بررسی و تحلیل تغییرات قیمت در نماد چکاوه

0 | 2
تحلیل شاخص کل بازار
تحلیل بورس

تحلیل شاخص کل بازار

| 12:10

تحلیل تکنیکال نشان می دهد که شاخص کل بازار درحال شروع یک روند منفی است.

0 | 3
تحلیل نماد حتوکا
تحلیل بورس

تحلیل نماد حتوکا

| 10:00

تحلیل تکنیکال نماد حتوکا

0 | 2
تحلیل نمادچافست
تحلیل بورس

تحلیل نمادچافست

| 09:30

تحلیل تکنیکال نماد چافست نشان می‌دهد که اولین قیمت هدف در محدوده قیمتی 9721 ریال الی 10800 ریال قرار دارد.

0 | 2
تحلیل شاخص کاغذ
تحلیل بورس

تحلیل شاخص کاغذ

| 20:20

تحلیل تکنیکال کاغذ نشان می‌دهد که قیمت کاغذ در یک روند افزایشی قرار دارد

0 | 1
تحلیل نماد آپ
تحلیل بورس

تحلیل نماد آپ

| 16:30

1 | 3
تحلیل نماد سمگا
تحلیل بورس

تحلیل نماد سمگا

| 11:30

تحلیل نماد سمگا نشان می دهد که این نماد در حال تروبک به سطح مقاومت تاریخی خود است

0 | 3
تحلیل تکنیکال نماد بیمه ما
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد بیمه ما

| 21:00

تحلیل تکنیکال نماد "ما"

0 | 3
تحلیل تکنیکال نماد ستران
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد ستران

| 18:00

تحلیل تکنیکال نماد ستران

0 | 2
تحلیل تکنیکال نماد زماهان
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد زماهان

| 09:15

شروع حرکت مثبت زماهان

0 | 3
تحلیل تکنیکال نماد کسرا
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد کسرا

| 20:00

تحلیل تکنیکال سهم کسرا

0 | 3