<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد ستران
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد ستران

| 18:00 | 3

در تحلیل سهام، پیشتر نماد ستران را بررسی کردیم (تحلیل اول-تحلیل دوم). همان طور که در شکل ملاحظه می فرمایید، تحلیل تکنیکال سهم در تایم فریم ماهانه مشخص می کند که هم اکنون در موج 4 هستیم. در تایم فریم روزانه قیمت ها به مقاومت برخورد کرده اند و اگر از این نقطه برگشت داشته باشیم به احتمال زیاد شروع موج 5 است. در موج 4 به طور معمول 38% و بعضا 50% اصلاح داریم و اگر با توجه به این نکته تحلیل کنیم، قیمت می تواند تا 650 تومان اصلاح داشته باشد. این که کدام سناریو تحقق پیدا کند بستگی به قیمت پایانی سهم زمانی که سهم باز می شود، دارد. در حال حاضر بورس با ما خرید این سهم را پیشنهاد نمی کند. 

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها