<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل نماد حتوکا
چه سهمی؟

تحلیل نماد حتوکا

| 10:00 | 2

در بررسی سهام، نموادر سهم حتوکا را بررسی کرده بودیم (تحلیل تکنیکال نماد حتوکا). تارگت عنوان شده محقق شده است. با توجه به تحلیل تکنیکال، این سهم می تواند تا 950 تومان نیز پیش رود. در این زمان توصیه به خرید نمی شود و در صورت دیدن واگرایی بهتر است از سهم خارج شوید.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها