مفاهیم بازار سرمایه بورس اوراق بهادار 2
برای فردا

مفاهیم بازار سرمایه بورس اوراق بهادار 2

| 09:30 | 3

قیمت اولین معامله :
قیمتی است که سهم با اولین معامله درآن روز قیمت گذاری میشود و معاملات سهام در آن  روز شروع میگردد.

 قیمت پایانی :
که به آن قیمت بسته شدن سهم نیز میگویند، میانگینی از قیمت معاملات آن روز می باشد. قیمت پایانی اهمیت زیادی دارد زیرا که مبنا قرار میگیرد جهت تعریف دامنه نوسان قیمت مجاز معاملات در روز  بعد.

دامنه قیمت مجاز معاملات :
میزان قیمتی است که شما مجاز هستید سفارش خرید یا فروش خود را در آن دامنه  قیمتی قرار دهید.

که دارای که دامنه پایین یا بالاست که اصطلاحا به آن به ترتیب درصد منفی یا مثبت سهم نیز میگویند. حد فاصله بین دامنه پایین تا بالایی قیمتی یک سهم 10 درصد میباشد.

شاخص کل :
شاخص، در مفهوم کلی، معیاری است که بر اساس آن میتوان چیـزی را تشخیص داد. در بورس هم، شاخصها، در واقع معیارهای مهمی هستند که با بررسی و تحلیل آنها، میتوان وضعیت گذشته و حال بورس را از  جنبههای مختلف، ارزیابی و حتی روند آینده بورس را پیشبینی کرد.

شاخص کل وضعیت کل بازار را مشخص میکند و شاخص بازار بورس و فرابورس نیز به طور مجزا محاسبه خواهد  شد.

سهام شناور آزاد :
مقدار سهمی است که سهامداران  حقیقی یا حقوقی قصد نگهداری آن را جهت مدیریت ندارند و  درآینده نزدیک با رسیدن قیمت سهم به مبلغ مناسبی فروشنده و یا عرضه کننده میباشند.

حجم معاملات :
معرف تعداد سهامی است که در طول آن روز معامله شده است.

برای مطالعه بیشتر به لینک های زیر مراجعه نمایید:

مفاهیم بازار سرمایه بورس اوراق بهادار 1

مفاهیم بازار سرمایه بورس اوراق بهادار 2

مفاهیم بازار سرمایه بورس اوراق بهادار 3

مفاهیم بازار سرمایه بورس اوراق بهادار 4

مفاهیم بازار سرمایه بورس اوراق بهادار 5

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها