گزارش حسابرس، سرفصلی مهم در بررسی وضعیت مالی یک شرکت
برای فردا

گزارش حسابرس، سرفصلی مهم در بررسی وضعیت مالی یک شرکت

| 12:45 | 2

    گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به طور سالانه به همراه صورت های مالی شرکت طبق قانون منتشر شده و در اختیار عموم قرار می گیرد. در این گزارش حسابرس مستقل به بررسی وضعیت مالی شرکت و نحو انجام فعالیت های آن می پردازد و مواردی را که در گزارش هیئت مدیره شرکت به طور کامل و شفاف منعکس نشده است، طبق استانداردهای حسابرسی ارائه می کند. از طرفی بازرس قانونی شرکت نیز تمامی مواردی را که برخلاف قوانین و مقررات در شرکت انجام گرفته، به اطلاع صاحبان سهام شرکت می رساند. اهمیت این گزارش ها تا بدان حد بالاست که طبق قانون، بدون قرائت گزارش حسابرس و بازرس شرکت، تصمیم گیری نسبت به صورت های مالی شرکت معتبر نیست و شرکت حق تقسیم سود را بین سهامداران خود برخلاف قانون تجارت و استانداردهای حسابرسی و بدون نظر حسابرس ندارد. 


مفاهیم و اصطلاحات
حسابرسی: عبارت است از رسیدگی به اسناد و مدارک مالی به طوری که موسسه حسابرسی بتواند نسبت به صورت های مالی شرکت (ترازنامه، حساب سود و زیان و...) اظهار نظر کرده و گزارش حسابرسی را تهیه کند.
حسابرس مستقل: شخص/موسسه مستقل (غیر وابسته) از شرکت است که بر اساس استانداردهای حسابرسی نسبت به مدارک و صورت های مالی اظهار نظر می کند که صورت های مالی به چه میزان با استانداردهای مذکور مطابقت دارند
بازرس قانونی: شخص/موسسه ای که با توجه به مفاد قانون تجارت بر عملکرد شرکت نظارت دارد تا فعالیت های غیر قانونی توسط مدیران شرکت صورت نگیرد. در صورتی که بازرس قانونی تخلفی را از مدیران شرکت مشاهده کند، باید آن را به مراجع قانونی اعلام نماید. اگر بازرس قانونی در انجام وظایف خود تخلف کند، به مجازات مختلفی مانند حبس زندان محکوم می شود.
انتخاب حسابرس/بازرس: حسابرس مستقل توسط مجمع عمومی سهامداران و از بین موسسات تحت نظارت "انجمن حسابداران رسمی" مورد تایید سازمان بورس انتخاب می شود. بازرس قانونی نیز به طور مشابه توسط مجمع عمومی سهامداران و از بین افراد/سازمان های واجد شرایط انتخاب می شود. در صورت تصویب مجمع عمومی، حسابرس شرکت می تواند بازرس قانونی شرکت نیز باشد.
اهمیت گزارش: مطابق قانون، شرکت های پذیرفته شده در بورس موظف اند صورت های مالی سالیانه خود را به همراه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی منتشر کرده و در اختیار عموم مردم قرار دهند. گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در قالب یک گزارش توسط سازمان حسابرسی ارائه می شود. مطابق قانون، تصمیم گیری نسبت به صورت های مالی سود و زیان شرکت در مجمع عمومی بدون قرائت گزارش حسابرس/بازرس شرکت معتبر نخواهد بود. به بیان دیگر، سهامداران شرکت حق تقسیم سود را بر خلاف قانون تجارت و استانداردهای حسابرسی و بدون نظر حسابرس را ندارد.

استانداردهای حسابرسی
    حسابرس نظر تخصصی خود را بر اساس اصول و روش هایی بیان می کند که به آن ها استانداردهای حسابرسی می گویند. استانداردهای حسابرسی به سه دسته تقسیم می شوند:
استانداردهای عمومی: بیانگر ویژگی هایی است که حسابرس باید دارا باشد. حسابرس باید اصول اولیه علم حسابرسی را بداند و صلاحیت فنی را برای انجام حسابرسی داشته باشد. همچنین باید مستقل از شرکت/کارفرما باشد و منافع مشترکی بین آن ها نباشد. از این جهت به وی "حسابرس مستقل" خطاب می شود.
استاندارهای اجرای عملیات حسابرسی: بیانگر اصول و قواعدی است که در انجام حسابرسی باید رعایت شود. حسابرس باید شواهد . مدارک کافی را طبق اصول مشخص این استانداردها به دست آورد، سیستم کنترل داخلی واحد تجاری را ارزیابی کرده و به منظور انجام عملیات حسابرسی، برنامه ریزی مناسب انجام دهد.
استانداردهای گزارشگری: اصول و قواعدی که گزارش حسابرسی باید بر اساس آن تهیه شود. در گزارش حسابرسی باید صورت های مالی شرکت بررسی شده و مشخص شود که آیا صورت های مالی، مطابق با اصول حسابرسی تهیه شده است (یا خیر) و موارد غیر استاندارد مشخص شود. حسابرس در گزارش خود به توضیح و افشای مواردی می پردازد که در صورت های مالی افشا نشده است و در مورد صحت صورت های مالی، نظر کارشناسی خود را ارائه می دهد.
 

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها