<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل سهم های وب
چه سهمی؟

تحلیل سهم های وب

| 14:32 | 2

همان طور که در شکل مشخص می باشد، این سهم روند منفی خود را شکسته است. کندل ها از کوموی منفی خارج شده و ابر آینده در حال مثبت شدن است. هدف اول این سهم در محدوده بین قیمت های 690 تا 730 تومان است. اهداف بعدی این سهم 960 تومان می تواند باشد. با توجه به آنکه RSI در تایم فریم هفتگی روند منفی خود را شکسته، احتمال تحقق این اهداف قیمتی زیاد است.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید:

های وب
 

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها