<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل سهم ایران خودرو
چه سهمی؟

تحلیل سهم ایران خودرو

| 16:13 | 1

همان طور که در شکل مشخص می باشد، در تایم فریم ماهانه این سهم در کانال مثبت قرار گرفته است. هدف اول قیمتی این سهم 425 تومان است و این سهم می تواند به سقف کانال با محدوده قیمتی 550 تا 600 تومان برسد. این سهم در تایم فریم ماهانه از کومو خارج شده و ابره آینده مثبت دارد که آن منجر می شود احتمال تحقق اهداف زیاد گردد. در تایم فریم فریم روزانه احتمال اصلاح قیمتی زیاد است و بعد از اصلاح قیمت به سمت اهداف حرکت می کند.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

ایران خودرو

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها