<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل سهم تاپکیش
چه سهمی؟

تحلیل سهم تاپکیش

| 19:04 | 2

همان طور که در شکل مشخص می باشد، این سهم در روند صعودی قرار دارد که می تواند تا محدوده قیمتی 700 تا 800 تومان حرکت کند. با توجه به آنکه این سهم در موج 3 قرار دارد، احتمال تحقق این اهداف زیاد است.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

تاپکیش

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها