<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد زماهان
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد زماهان

| 09:15 | 4

شروع حرکت مثبت نماد زماهان

تحلیل ها نشان میدهد قیمت سهام شرکت تولید مرغ ماهان با نماز زماهان حرکت افزایشی خود را شروع کرده و ناحیه قیمتی 11000 ریال اولین تارگت قیمتی آن می باشد افزایش قیمت مواد غذایی بخصوص مرغ در روز های اخیر و تمایل سرمایه گذاران به ورود به صنایع غذایی از عمده ترین دلایل افزایش قیمت این سهم می باشد. طی روزهای آتی عملکرد این نماد بررسی خواهد شد.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها