<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد فاذر
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد فاذر

| 16:30 | 2

همان طور که در تحلیل تکنیکال سهم فاذر عنوان کرده بودیم، سهم به هدف تعیین شده رسید. در این جا امکان اصلاح وجود دارد. در قیمت 500 تومان این سهم می تواند اصلاح داشته باشد و پس از آن به سمت هدف 900 تومان حرکت کند. در حال حاضر پیشنهاد به خرید سهم نداریم.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها