<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد زماهان
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد زماهان

| 10:00 | 2

در بورس با ما پیشتر سهم زماهان را معرفی کردیم (زماهان).  زماهان پس از پایان یک ساختار WXY حرکت خود را شروع و اهدافی را که در تحلیل تکنیکال به آن اشاره شده بود، محقق کرد. در حال حاضر این سهم به یک مقاومت نزدیک می شود و احتمال می دهیم که پس از شکست، اندکی اصلاح داشته باشیم. هدف دیگر این سهم 1500 تومان است.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها