<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد چافست
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد چافست

| 12:00 | 1

همان طور که در قبل نماد چافست را بررسی کرده بودیم، و باتوجه به تحلیل تکنیکال، این سهم به هدف خود دست پیدا کرد (تحلیل نماد چافست). در حال حاضر این سهم اندازه حرکت خود را تکمیل کرده و با احتمال کم می تواند 120 درصد این اندازه را طی کند. در حال حاضر ما پیشنهاد برای خرید این سهم نداریم.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها