<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد زماهان
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد زماهان

| 09:30 | 4

در پست های قبل تحلیل تکنیکال سهم زماهان را بررسی کرده بودیم که هم اکنون به هدف خود رسید (تحلیل تکنیکال نماد زماهان).

به کسانی که این سهم را ندارند، توصیه به خرید زماهان نداریم. دارندگان این سهم نیز می توانند تا محدوده 2000 تومان با سهم پیش روند و هنگام دیدن ضعف حتی قبل از رسیدن به 2000 تومان، از سهم خارج شوند. شایان ذکر است،این سهم در قیمت 900 تومان معرفی شد و در هم اکنون در حال رسیدن به 2000 تومان می باشد (معرفی سهم زماهان).

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها