<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> بررسی عملکرد سه ماهه شرکت ایران خودرو
چه سهمی؟

بررسی عملکرد سه ماهه شرکت ایران خودرو

| 08:30 | 3

با بررسی صورت های مالی شرکت ایران خودرو که در سایت کدال قرا رداد مشخص می شود که این شرکت در گزارش سه ماهه 1774 میلیارد تومان زیان انباشته اعلام نموده است با توجه به اینکه شرکت در گزارش ششماهه 5300 میلیارد تومان زیان داشته. در سه ماهه دوم  زیانی معادل 3526 میلیارد تومان زیان ساخته است. یعنی سهمی 230 تومان.
ایران خودرو هنوز گزارش حسابرسی شده 6 ماهه را ارائه ننموده اما در گزارش تلفیق انتهای سال گذشته 14950 میلیارد تومان زیان داشته است که 13240 میلیارد ان به سهامداران اصلی منتسب می باشد. یعنی سهمی 882 تومان
ایران خودرو در صورتهای مالی شرکت اصلی در شش ماهه 98 در حدود 13.374 میلیارد تومان! زیان انباشته دارد یعنی سهمی 891 تومان!!
خوب حالا این شایعات 2000 تا 3000 درصد افزایش سرمایه از کجا اب می خورد؟ شرکت اگر به همین روند زیان سازی ادامه دهد در انتهای سال به زیان انباشته حدود 17000 میلیارد تومانی خواهد رسید.  خوب برای خروج از بند 141 بایستی تا رقم 34000 میلیارد تومان افزایش سرمایه دهد که به افزایش سرمایه بیش از 2000 درصد نیاز دارد. 
اگر افزایش سرمایه بانک 2100 درصد باشد قیمت تئوریک هر سهم بعد از افزایش سرمایه 37 تومان و تعداد سهام شرکت 340 میلیارد سهم خواهد شد تعداد سهام شرکت در حال حاضر 15.3 میلیارد سهم است.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها