<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد زفکا
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد زفکا

| 19:00 | 3

همان طور که در شکل می بینید و با توجه به تحلیل تکنیکال در این سهم به احتمال زیاد یک الگوی هارمونیک تشکیل شده است. هدف اولیه این سهم 2200 تومان و سپس 2700 تومان می باشد. همچنین اگر در تایم فریم ماهانه موج 3 شکل گرفته باشد احتمال رسیدن سهم زفکا به هدف 4200 تومان زیاد است (هنوز این تحلیل قابل استناد نیست و با شکل گیری ساختار امواج مشخص می شود).

برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با این سهم به لینک زیر مراجعه نمایید:

شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا)

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها