<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد زفکا
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد زفکا

| 17:30 | 1

همان طور که در پست های قبل عنوان کردیم سهم زفکا به تارگت خود رسید (تحلیل تکنیکال نماد زفکا). احتمال اینکه این سهم در موج 3 یا C در تایم فریم ماهانه باشد زیاد است. برای خارج شدن از سهم می توانید با استفاده از واگرایی ها و یا رسم کانال جهت نقطه خروج اقدام نمایید.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها