<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد کنور
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد کنور

| 15:45 | 2

همان طور که در پست های قبل عنوان شده بود، این سهم به اولین تارگت 1000 تومانی خود رسید (تحلیل تکنیکال نماد کنور). در حال حاضر این سهم سیگنال خروج نداده است. می توان با مشاهده RD- در تایم فریم روزانه و یا رسیدن به تارگت بعدی که 1700 تومان می باشد، از سهم خارج شوید.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها