<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد شکربن
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد شکربن

| 19:00 | 1

همان طور که در پست های قبل عنوان شد، سهم شکربن به هدف خود رسید (تحلیل تکنیکال نماد شکربن). از آن جا که هدف نهایی این سهم 4570 تومان است، می توانید از سهم خارج شده و یا آنکه با دیدن RD- در تایم فریم 1 ساعته اقدام به فروش نمایید.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها