<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد غمارگ
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد غمارگ

| 20:30 | 1

در پست های قبل هدف بلند مدت سهم غمارگ را تعیین کرده بودیم و هم اکنون این سهم به تارگت خود رسیده است (تحلیل تکنیکال نماد غمارگ). در ارتباط با این سهم می توانید از آن خارج شوید و یا آنکه برای خروج منتظر RD- در تایم فریم 1 ساعته بمانید.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها