<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد زماهان
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد زماهان

| 15:15 | 1

پیشتر در پست های قبل سهم زماهان را در قیمت 900 تومان بررسی کرده بودیم (تحلیل تکنیکال نماد زماهان) و با توجه به تحلیل تکنیکال گام به گام با این سهم پیش رفتیم. هم اکنون این سهم در یک مثلث است و پس از خروج از آن می تواند تا قیمت 2700 الی 2800 تومان پیش رود.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها