<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد شتران
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد شتران

| 12:30 | 1

همان طور که در شکل مشخص است، نماد شتران به هدف خود رسید (تحلیل تکنیکال نماد شتران). در زمانی که این سهم را معرفی کردیم، شتران پس از افزایش سرمایه 80% و احتساب سود نقدی بیش از 2 برابر شده است. در حال حاضر سهم هدف 1500 تومان را دارد. 

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها