<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد وپست
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد وپست

| 20:00 | 1

سهم وپست را در چند مرحله و با استفاده از تحلیل تکنیکال بررسی کردیم (تحلیل تکنیکال نماد وپست 1- 2). هم اکنون به تارگت خود رسیده و بازدهی 100% را محقق کرده است. پس از این تارگت انتظار داریم این سهم تا محدوده 1800 الی 2000 تومان پیش رود.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها